طرح درس سالانه       درس : علوم تجربی             پایه : سوم راهنمایی                      سال تحصیلی :90-89

                                                                                                             دبیر : امیدی نیا

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوعات و عنوان های درسی

 

 

 

 

  مهر

اول

1

------

آشنایی با دانش آموزان ومعارفه – مروری بر درسهای سال گذشته

2

-------

آزمونی از علوم سال گذشته – گروه بندی و مقدمه درس

دوم

1

3-1

آشنایی با مدل های گوناگون اتمی

2

6-4

ادامه مدل های اتمی

سوم

1

9-7

مدل اتمی بور – عدد جرمی و اتمی – نماد شیمیایی – جدول تناوبی

2

12- 10

گفتگو راجع به ایزوتوپ ها

چهارم

1

15-13

فرمول های شیمیایی

2

--------

ارزشیابی ماهانه

 

 

 

  آبان

اول

1

18-16

آشنایی با پیوند کوالانسی

2

21-19

یون – ترکیب یونی

دوم

1

24-22

اسیدها – بازها – واکنش های شیمیایی

2

27-25

سرگذشت زمین و لایه های آن

سوم

1

30-28

فسیل ومحل های تشکیل آن

2

33-31

نظریه لامارک –داروین

چهارم

1

37-34

نظریه دوریس – بروز جهش

2

-------

ارزشیابی ماهانه

 

 

 

 آذر

اول

1

41-37

نظریه وگنر

2

45-41

پدیده های حاصل از جابجایی قاره ها

دوم

1

50-45

خورشید و منظومه خورشیدی

2

59-50

کار و اندازه گیری آن

سوم

1

60-59

کار و حل مسایل بیشتر راجع به آن

2

64-60

رابطه کار وانرژی

چهارم

1

67-64

کارو انرژی و مسایل مربوط به آن

2

---------

ارزشیابی ماهانه

 

 

 

  دی

اول

1

70-67

توان ( سرعت انجام کار )

2

72-70

ماشین و مزیت مکانیکی

دوم

1

74-73

بازده انواع ماشین ها

2

76-74

ماشین های ساده ( قرقره – چرخ و محور – سطح شیبدار)

سوم

برگزاری امتحانات ترم اول و تشکیل گروهای جدید

 

 

چهارم

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه

هفته

جلسه

صفحه

موضوعات و عنوانهای درسی

 

 

 

 بهمن

اول

1

79-76

فشاردرجامدات

2

82-79

فشاردر مایعات و ویژگی های آن

دوم

1

85-82

فشاردر گازها و ویژگی های آن

2

88-85

بارهای الکتریکی و انواع بار

سوم

1

91-88

قاعده بارهای الکتریکی – برقنما – ذرات اتم

2

94-91

القای الکتریکی – آذرخش – رسانا و نارسانا

چهارم

1

97-94

اختلاف پتانسیل – شدت جریان

2

---------

ارزشیابی ماهانه

 

 

 

اسفند

اول

1

100-97

مقاومت الکتریکی –آهن ربا و قطب های آن

2

104-101

اثر قطب های آهن ربا برهم – ساختن آهن ربا ی موقت – القا

دوم

1

107-104

انسان و حرکت ( کار استخوان ها )

2

110-107

استخوان غضروف – مفصل

سوم

1

113-110

اشنایی با انواع ماهیچه و کار آنها

2

116-113

ماهیچه های اسکلتی و کار آنها

چهارم

1

119-116

هماهنگی و ارتباط

2

 

ارزشیابی ماهانه

 

 

 

فروردین

اول

 

 

تعطیلات نوروزی

دوم

سوم

1

122-119

نورون ها انتقال پیام عصبی

2

126-122

انعکاس – دستگاه هورمونی

چهارم

1

129-126

نوجوانی و بلوغ

2

133-129

تغییرات عاطفی – عواطف و رفتار ها

 

 

 

اردیبهشت

اول

1

137-133

تولید مثل – تولید مثل غیر جنسی

2

141-137

تولید مثل جنسی ( در گیاهان )

دوم

1

145-141

تولید مثل جنسی در آدمی

2

148-145

حفظ محیط زیست – منابع طبیعی

سوم

1

151-148

آلودگی هوا – باران اسیدی

2

156-151

تغییرات انسان در طبیعت

چهارم

1

 

رفع اشکال از کل کتاب

2

 

آزمون کتبی ( میان ترم ) از کل کتاب

         طراح ایران امیدی نیا                                                                               

+ نوشته شده توسط مدیر وبلاگ در جمعه شانزدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ و ساعت 23:15 |